Μια ευχάριστη φιλική συνάντηση

Μέσα από τέτοιες αναζητήσεις και συζητήσεις προέκυψαν ο Τριστάνος και η Ιζόλα;
Κ Α Ι  από τέτοιες.